Developed by jtemplate

 

 

Strona główna

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie w 2014 roku szkoleń (II grupa)

AKTUALIZACJA 08.08.2014 - WYJAŚNIENIE SIWZ
AKTUALIZACJA 11.08.2014 - WYJAŚNIENIE SIWZ 2
AKTUALIZACJA 14.08.2014 - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
AKTUALIZACJA 20.08.2014 - INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 1,2,3 I 7
AKTUALIZACJA 25.08.2014 - INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 4,5,6,8,9 i 10
AKTUALIZACJA 17.09.2014 - INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 9


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na organizację i przeprowadzenie w 2014 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - II grupa 32 osoby.

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE W BZP W DNIU 6 SIERPNIA 2014R. POD NR 262744-2014

 

 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w 2014 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla II grupy 32 osóbbędących osobami bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie.Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi odrębną część: Część 1 - Język angielski, Część 2 - Język niemiecki, Część 3 - Szkolenie komputerowe, Część 4 - Kierowca wózka jezdniowego z obsługą kas fiskalnych, Część 5 - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Część 6 - Kucharz małej gastronomii z obsługa kas fiskalnych, Część 7 - Kurs prawa jazdy kat. B , Część 8 - Bukieciarz z elementami florystyki i obsługą kas fiskalnych, Część 9 - ABC Przedsiębiorczości, Część 10 - Stylizacja paznokci i dłoni

UWAGA - Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego i są zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, prosi się o dokonanie pisemnego zgłoszenia faxem na numer 91 577-00-01 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do Zamawiającego z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faxu oraz adresu kontaktowego e-mail z treścią: „informujemy, że specyfikację istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie w 2014 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pobraliśmy ze strony internetowej www.mops.stargard.pl oraz prosimy o informowanie nas o wszystkich istotnych dla postępowania sprawach”.

Prośba Zamawiającego ma jedynie na celu umożliwienie sprawnej, bieżącej komunikacji między stronami we wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Nie poinformowanie Zamawiającego o pobraniu materiałów przetargowych z jego strony internetowej nie powoduje żadnych skutków proceduralnych dla wykonawcy, a jego oferta traktowana będzie na równi z wszystkimi innymi ofertami. Na wniosek wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia.