Developed by jtemplate

 

 

Cel projektu

CEL  GŁÓWNY  PROJEKTU:
Wzrost aktywności społeczno zawodowej osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację kluczowych zadań, którymi jest aktywna integracja. Dzięki zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji nastąpi zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób biorących udział w projekcie.

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROJEKTU:

  • zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań eliminujących zjawisko nabytej bezradności
  • pomoc w ocenie posiadanych predyspozycji i preferencji zawodowych,
  • zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy przez osoby bezrobotnie i osoby niepełnosprawne.