Developed by jtemplate

 

 

O projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od marca 2013r. rozpoczyna cykl treningów i szkoleń w ramach realizacji  partnerskiego  Projektu  systemowego  "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ADRESACI  PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 58 osób bezrobotnych, w tym do 8 osób niepełnosprawnych (z podziałem na II grupy, tj.:  I grupa 25 osób - 11 kobiet, w tym 3 niepełnosprawne i 14 mężczyzn, w tym 3 niepełnosprawnych; II grupa 33 osoby - 17 kobiet, w tym 1 niepełnosprawna i 16 mężczyzn, w tym 1 niepełnosprawny) w wieku produkcyjnym będących mieszkańcami Stargardu Szczecińskiego i klientami pomocy społecznej,  w większości bez kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

CEL  GŁÓWNY  PROJEKTU:

Wzrost aktywności społeczno zawodowej osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację kluczowych zadań, którymi jest aktywna integracja. Dzięki zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji nastąpi zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób biorących udział w projekcie.

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROJEKTU:

 • zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań eliminujących zjawisko nabytej bezradności,
 • pomoc w ocenie posiadanych predyspozycji i preferencji zawodowych,
 • zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy przez osoby bezrobotnie i osoby niepełnosprawne.

DZIAŁANIA:
W ciągu  trwania programu zastosowany zostanie zestaw instrumentów o charakterze aktywizującym, mającym doprowadzić do przywrócenia osób bezrobotnych  i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPS na rynek pracy. Działania podejmowane w ramach projektu będą ściśle skorelowane z celem projektu zakładającym wzrost aktywności społeczno-zawodowej w/w grupy  docelowej. Działania w ramach projektu koncentrować się będą na:

 • pracy socjalnej,
 • wsparciu psychologicznym,
 • doradztwie zawodowym i prawnym,
 • nabyciu umiejętności praktycznych pozwalających na łatwiejsze przystosowanie się do wymogów rynku pracy,
 • zdobyciu wiedzy, w szczególności na temat własnej samooceny, wizerunku, umiejętności, predyspozycji i preferencji zawodowych.

Ponadto, w ramach projektu będzie można skorzystać z kursów i szkoleń w ramach aktywnej integracji, m.in.:

 • kursu językowego: angielski i niemiecki,
 • szkolenia komputerowego,
 • szkolenia zawodowego „Kierowca wózka jezdniowego z obsługą kas fiskalnych”,
 • szkolenia zawodowego „Kucharz małej gastronomii”,
 • szkolenia zawodowego „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”,
 • szkolenia zawodowego „Spawacz”,
 • Szkolenia zawodowego „ABC przedsiębiorczości”,
 • kurs na prawo jazdy kat. B,
 • inne